m-route flow

فرض کنید (G=(N,A یک شبکه جهتدار باشد.

فرض کنید uij ظرفیت روی کمانها و xij  جریان روی کمانها را نشان دهد.

یک elementary m-route flow  از نود s به نود t ، یک زیرگراف از G است که به صورت اجتماع m مسیر arc disjoint از s به t می باشد. به طوریکه روی همه یالهای این زیرگراف جریان یکسان  عبور میکند. در نتیجه مقدار جریان elementary m-route-flow برابر با mu میباشد.           

یک m-route flow از نود s به نود t ،زیرگرافی از G است که بتوان آن را به صورت اجتماع چند elementary m-route flow از نود s به نود t تجزیه کرد.

مقدار جریان m-route flow ، برابر است با:

مجموع مقدار جریانهای elementary m-route flow های تشکیل دهنده آن.

کاربردها:

در برخی از شبکه های الکتریکی،نوسان زیاد جریان ممکن است مشکلات زیادی را به وجود آورد.

پس استفاده از maximum m-route flow برای فرستادن جریان در این شبکه ،مفیدتر و بهتر از maximum flow  است.

 

دانلود رایگان فایل کامل پروژه   

/ 0 نظر / 4 بازدید