تخصیص روزهای تعطیل کارمندان

اداره پست به کارمندان تمام وقت در روز های مختلف هفته نیاز دارد. تعداد کارمندان تمام وقت مورد نیاز در روز های مختلف هفته متفاوتاست.قوانین اتحادیه حاکی از ان است که هر کارمند تمام وقت باید 5روز پیوسته کارکندو انگاه 2 روز در مرخصی باشد.اداره پست مذکور میخواهدنیاز روزانه اش را تنها با کارمندان تمام وقت تامین کند. با استفاده ازLP زیر می توان MIN تعداد کارمندانی را که باید استخدام کرد،به دست اورد.
حال ما به ارائه 2 روش برای مسئله زمان بندی کار می پر دازیم که بدون استفاده از برنامه ریزی اعداد صحیح به جواب مسئله برسیم.
روش 1: الگوریتم TPB
روش2: استفاده از الگوریتم 2 مرحله ای  
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید