label-correcting algorithm برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در شبکه

 

روشهای Generice  Label Correcting  و Modified Label  Correcting به ترتیب دارای مرتبه  (O(n2C و (O(nmC هستند

اگر این الگوریتم ها را روی شبکه هایی بکار بگیریم که در آنها C به صورت نمایی با  n رشد می کنند آنگاه مرتبه این الگوریتم ها نیز نمایی خواهد بود. مثالی از این نوع شبکه ها در پروژه ارائه شده است.

اگر ما روی نحوه انتخاب کمانهایی که در شرط بهینگی صدق نمی کنند محدودیتی اعمال کنیم می توانیم به روش هایی با مرتبه بالاتر یا کارایی بالا در عمل برسیم. که در این پروژه بصورت کامل به شرح و توضیح این روشها پرداخته ایم. امیدوارم مفید فایده قرار بگیرد.

این پروژه را میتوانید بصورت رایگان از آدرس زیر دانلود کنید:دانلود  

/ 0 نظر / 47 بازدید