برنامه ریزی خطی پارامتری

کار اصلی در تدوین مدلهای برنامه ریزی خطی،جمع آوری مقادیر عددی دقیق برای ضرایب می باشد.در بعضی موارد تنها مقادیر میانگین و یا برآورد ضرایب، موجود است.(مثلا قیمت منابع در دوره آینده،مقدار موجودی ذخیره  در انبار) و ما مجبوریم برآورد ضرایب را مورد استفاده قرار دهیم و مساله را به صورت قطعی در نظر بگیریم.بنابراین مطالعه رفتار جوابهای یک مسئله برنامه ریزی خطی به هنگامی که تغییر ضرایب آن مسئله جایز می باشد،اهمیت دارد. یعنی برای چه دامنه ای از مقادیر ضرایب، جواب بهینه فعلی باز هم بهین باقی می ماند.


ما در این پروژه دو موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم:

1- بررسی جواب بهین وقتی ضرایب تابع هدف به صورت پارامتری تغییر میکنند.

2- بررسی جواب بهین وقتی مقادیر سمت راست به صورت پارامتری تغییر میکنند.

 

برای مطالعه کامل پروژه فایل زیر را بصورت رایگان دانلود کنید:

 

دانلود رایگان فایل کامل پروژه 

/ 0 نظر / 72 بازدید