روش عمیق ترین لبه (اصلاحی از روش سادک)

 

در روش سادک معمولی پایه رادر جهت بهبود تابع هدف تغییر میدهیم.بدین منظور یک عنصر جدید را وارد پایه ی میکنیم و یکی از عناصر را از پایه خارج می کنیم.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود، انتخاب عنصر به عنوان متغیر پایه ای جدید است.این انتخاب اهمیت بسزایی دارد چون باعث تغییر در تعداد مراحل الگوریتم سادک و لذا تغییر زمان اجرای برنامه و یا حتی تغییر در حجم حافظه اشغال شده و...می شود. لذا محققین در صدد پیدا کردن بهترین راه برای انتخاب پایه جدید اند که در عین حجم محاسباتی حداقل زمان حل مسئله را کاهش دهد. تاکنون روشهای متفاوتی بدین منظور ارائه شده است.از جمله:

1)قاعده کوچکترین(بزرگترین) ضریب

2)قاعده ی بیشترین افزایش 

3)قاعده عمیقترین لبه

4) قاعده کوچکترین اندیس

هدف ما در اینجا شرح سومین قاعده (قاعده عمیقترین لبه) است.بدین منظور تحقیق و پروژه زیر بصورت رایگان آماده دانلود شما عزیزان است:

دریافت پروژه 

/ 0 نظر / 37 بازدید