برنامه ریزی خطی تعمیم یافته

Generalized linear programming

زمانی که مسائلی مانند سیستم های تولید را مدل بندی می کنیم ممکن است ضرایب یک یا بیش از یک متغیر ثابت نباشد یا به پارامتر هایی مانند دما ،زمان و.... وابسته باشد و هر ستون از ضرایب آزادانه از بین نقاط یک مجموعه محدب انتخاب شوند . به این گونه مسائل برنامه ریزی خطی تعمیم یافته گویند.
روش حل مستقیم یا روش تغییر متغیر برخی از این مسائل را در شرایط خاص حل می کند. در این پروژه ما بررسی کاملی در این زمینه انجام داده ایم.
 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید