Recovering an Optimal Basis from IPM solution

 

بازیابی یک پایه بهین از جواب روش نقطه داخلی

     برای یک مسئله برنامه ریزی خطی  (LP) روش معمولی و مورد استفاده در اکثر موارد روش سیمپلکس است که به طور طبیعی از یک جواب پایه ای در ناحیه شدنی شروع و به یک (یا یک جفت) جواب اولیه (یا دوگان) می رسد.

   الگوریتم روش نقطه داخلی  (Interior-Point Method)روش جدیدتری است که از یک نقطه در درون (Interior) ناحیه شدنی آغاز میشود و با استفاده از جفت معادلات مکمل اولیه-دوگان دنباله ای از نقاط را در درون ناحیه شدنی دنبال می کند تا به صورت حدی به جواب بهین مسئله برسد.

   اگر جواب های اولیه و دوگان (هر دو) وجود داشته باشد، جواب روش نقطه داخلی “ بین” دو جواب اولیه و دوگان خواهد بود.

         مزایای روش اخیر:

–   زمان اجرای چند جمله ای در  مسائل large scale
–  حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی است.

       پاره ای مشکلات این روش:

–  اجرای روش نقطه داخلی در نزدیکی جواب بهین از نظر عددی دارای پایداری (stability) زیادی نمی باشد
 
– یک جواب پایه ای (دقیق) برای مسئله ارائه نمی کند و جواب ها تقریبی از جواب اصلی مسئله است، البته در نهایت این جواب، به جواب اصلی همگرا است.

  

دانلود رایگان فایل کامل پروژه

/ 1 نظر / 31 بازدید
محمد

بسیار جالب بود