قاعده 100 درصد

 

 

 

 

The 100% rule

 

قاعده  100% روشی است برای تعین بهین بودن پایه فعلی،وقتی که یک یا چند تا از ضرایب تابع هدف یا مقادیر سمت راست تغییر کنند.

قاعده 100% برای تغییر ضرایب تابع هدف:

در این خصوص دو حالت متمایز وجود دارد،بسته به اینکه در بین متغیرهایی که ضریب انها تغییر کرده،متغیری با کاهش هزینه صفر وجوددارد یا خیر؟
حالت 1) همه ی متغیرهایی که ضریب آنها در تابع هدف تغییر کرده است، کاهش    هزینه ی برابر صفر ندارند.
حالت2) حداقل یکی از متغیرهایی که ضریب آنها در تابع هدف تغییر کرده، در سطر صفر جدول بهین، کاهش هزینه ای برابر صفردارد.
در حالت یک،پایه فعلی بهین است، اگر ضریب هر متغیر در دامنه ی مجازی که خروجی لیندو تعیین کرده،تغییر کند.در غیر این صورت پایه ی فعلی بهین نخواهد بود. 

قاعده 100% برای تغییر مقادیر سمت راست:

حالت1) همه ی قیودی که سمت راست آنها تغییر می کند،غیرنافذ هستند.

حالت2) حداقل یکی از قیودی که سمت راست آنها تغی یرمی کند، نافذ است.

در حالت 1 اگر همه ی تغییرات در دامنه مجاز باشد،پایه ی فعلی بهین می ماند،

در غیر این صورت مسئله را دوباره حل می کنیم.

 

دانلود رایگان فایل پروژه 1 

دانلود رایگان فایل پروژه 2

/ 0 نظر / 67 بازدید