Case-based ReasoningCBR یا Case-based Reasoning یک تکنیک مبتنی بر دانش knowledge-based است که از دانش قبلی برای مورد مشابه جدید استفاده می کند. در سیستم‌های واقعی نیز کارشناس یا متخصص مربوطه با استفاده از تجربیات گذشته خود، برای حالات مشابه جدید تصمیم گیری و برنامه ریزی می کند، در حقیقت او با ایجاد تغییرات جزئی در پارامترهای مسئله، سیستم را برای افق زمانی جدید آماده میکند. درستی این روش در این است که مورد جدید معمولا تغییرات مهم و اساسی با مورد افق زمانی قبلی ندارد. بنابراین بخشی از برنامه قبلی می­تواند دوباره مورد استفاده واقع شود که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد. استفاده از تکنیک knowledge-based در مسائلی که تجربیات غنی و دانش زیادی در آن وجود دارد میتواند بسیار مفید باشد. 

در عمل، فرموله کردن تجربیات به عنوان مجموعه ای از قوانین در حوزه های پیچیده‌ کار ساده‌ای نیست. برای مثال در Rule-based Expert system، با جمع آوری تجربیات، دانش و مدل سازی آنها و ایجاد قوانین اساسی، مقدار قابل توجهی از برنامه را آماده خواهد شد و از دست دادن تنها یک قانون ممکن است به استدلال و برنامه ای ناقص منتهی شود. و در بعضی از حوزه های مشکلتر، تکمیل قوانین اساسی  غیر ممکن است. گاهی اوقات در بعضی از حوزه های دانش بدساخت یا ill-structured، اینکه بخواهیم چنین جزئیات زیادی را با صراحت به عنوان قواعد و قوانین مدل کنیم دشوار، و یا غیر ممکن است. CBR یک تکنیکی بسیار خوب برای مواجهه با موارد گریبانگیر اشاره شده در بالاست. جمع آوری حالات، که به طور ضمنی می تواند جذب دانش محسوب شود، از مدل سازی این مسئله به شکل مقررات نسبتا آسانتر است و در صورت عدم مطابقت دقیق می توان از case base مورد مشابه ای را پیدا کرد، که معمولا در مورد مسائل پیچیده این اتفاق رخ میدهد، در این زمان ممکن است جواب مورد مشابه با کمی تغییر یا حتی بدون تغییر به عنوان یک نقطه شروع خوب برای مسئله جدید بکارگرفته شود. با استفاده از تکنیک‌های تطابق، انتخاب و جستجو، CBR توانایی بالقوه در حل جواب های مسائل پیچیده دارد، که که سبب صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد. در CBR، سیستم میتواند بروز شود به این شکل که جواب های موردهای جدید که با این تکنیک بدست آمده را به مجموعه جوابهای قبلی اضافه میکنیم.(توانایی یادگیری در CBR) بنابراین عملکرد سیستم با استفاده از یادگیری و اضافه کردن دانش‌های جدید بهبود پیدا میکند که منتهی به صرفه جویی در بسیاری از تلاش های انسانی و حل مسائل جدید میشود.

/ 0 نظر / 48 بازدید