مجموعه ای کامل از کتب مرجع گرایش تحقیق در عملیات به همراه نرم افزاری بهینه سازی

Content Financail Optimization Integer Programming Linear Programming Networks Nonlinear Programming Stochastic Optimization Handbooks Writing Mathematics Others     1.    Financail Optimization   1. Title : Financial Modeling of                 the Equity Market Author : Frank J. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید
بهمن 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
tabu_search
1 پست
نلدر-می
1 پست
graph_coloring
1 پست
مشاوره
1 پست
aimms
2 پست
shortest_path
2 پست
سناریو
1 پست
knowledge-based
1 پست
ill-structured
1 پست
maximum_flow
2 پست
minimum_cut
1 پست
سیمپلکس
1 پست
سبد_سهام
1 پست
خطرپذیری
1 پست
fulltext
2 پست
مقاله
2 پست
ژورنال
1 پست
الگوریتم
1 پست
tsp
1 پست
vrp
1 پست
bin-packing
1 پست
شبکه
1 پست
کمان
1 پست
تخصیص
1 پست
مقالات_isi
1 پست
92
2 پست
corner_points
1 پست
push_and_pull
1 پست
دوگان
2 پست
gub
1 پست
large_scale
1 پست
خاچیان
1 پست
natural_language
1 پست
global_interface
1 پست
crash_algorithm
1 پست
isi
3 پست
رزومه
2 پست
resume
2 پست
cv
2 پست
dijkstra
1 پست
network_flow
1 پست
klee-minty
1 پست
ابر_صفحه
1 پست
حمل_و_نقل
1 پست
scheduing
1 پست
tanker_scheduing
1 پست
اکسل
1 پست
زبان
1 پست
تست_هوش
1 پست
cycle
1 پست
مثال_beale
1 پست
impact_fatctor
1 پست
آموزش
1 پست
ایمز
1 پست
جایگزین
1 پست
تقویم
1 پست
استخدام
1 پست
بورسیه
1 پست
رایگان
1 پست
pdf
2 پست
isiknowledge
1 پست
download
1 پست