تحقیق در عملیات ( Operation Research)

بهینه سازی

تبلیغ

پروژه های دانشجویی، صنعتی شامل کدنویسی الگوریتم های PSO، SQP، IPSO و بیز با استفاده از نرم افزار متلب (Matlab) و همچنین طراحی کنترل کننده های PID پذیرفته می شود.

f.javanfekr@gmail.com


 
 backgroundcolor= class=#2f57a2width:230px; padding-top: 5px;td width=logo